Bài tập kỹ thuật truyền số liệu có lời năm 2024

Uploaded by

Quảng

100% found this document useful (2 votes)

1K views

71 pages

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF, TXT or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

100% found this document useful (2 votes)

1K views71 pages

Ôn tập trắc nghiệm Kỹ thuật truyền số liệu

Uploaded by

Quảng

Jump to Page

You are on page 1of 71

Search inside document

Reward Your Curiosity

Everything you want to read.

Anytime. Anywhere. Any device.

No Commitment. Cancel anytime.

Bài tập kỹ thuật truyền số liệu có lời năm 2024

Bài tập kỹ thuật truyền số liệu có lời năm 2024

1

BÀI TẬP BỔ SUNG TRUYỀN SỐ LIỆU TỔNG HỢP

CHƯƠNG 2:

Bài 1. Cho một tô-pô hỗn hợp có mạng trục dạng sao kết nối đến lần lượt tới các tô-pô sau: vòng (3 thiết bị) và sao

(3 thiết bị). Hãy vẽ dạng tô-pô đó và tính tổng số kết nối trên mạng.

Các dạng tô-pô trên thuộc cấu hình đường dây nào ? Nêu ưu điểm của nó.

Bài 2. Cho một tô-pô vòng (3 thiết bị) và sao (3 thiết bị). Hãy vẽ dạng tô-pô đó và tính tổng số kết nối trên mạng.

Nêu chế độ truyền của mỗi dạng tôpô trên.

Bài 3. Cho tô-pô vòng (5 thiết bị) và sao (5 thiết bị). Hãy vẽ các dạng tô-pô đó và tính tổng số kết nối. So sánh 2

dạng tô-pô đó.

Bài 4. Vẽ một tôpô mạng dạng sao có 7 thiết bị điện truyền số liệu cho nhau. Nêu các tính năng và hoạt động cơ

bản của tôpô này. Mỗi kết nối trong mạng thuộc chế độ truyền dẫn nào. Nhận xét về tính bền vững của tôpô

mạng trên ?

Bài 5. So sánh cấu hình đường dây và tôpô mạng. Vẽ một tôpô mạng dạng vòng có 6 thiết bị, nêu các tính năng và

hoạt động cơ bản của tôpô này. Khi có sự cố của một thiết bị trong tôpô vòng thì hoạt động của mạng sẽ như

thế nào ?

Bài 6. Cho một tôpô mạng hỗn hợp có mạng trục dạng sao gồm một hub tích cực có 4 port I/O. Các port được kết

nối như sau:

- 2 port I/O kết nối tới hai thiết bị .

- 1 port I/O kết nối đến một tôpô mạng có cấu hình đường dây đa điểm gồm 5 thiết bị.

- 1 port I/O kết nối đến một tôpô mạng sao gồm 3 thiết bị.

  1. Hãy vẽ tôpô mạng hỗn hợp trên.
  1. Trình bày ưu điểm và khuyết điểm của tôpô mạng sao.
  1. Giả sử 5 thiết bị trong cấu hình đường dây đa điểm được nhận dạng bởi các địa chỉ lần lượt là 01, 02, 03, 04,

05. Một khung dữ liệu gởi được định dạng như sau:

Trong đó, T2 là trailer được bên gởi thêm vào. Hãy cho biết việc định dạng khung dữ liệu này được thực hiện ở lớp nào

trong mô hình OSI. Gọi tên và nêu ý nghĩa của các địa chỉ ‘02’ và ‘05’ trong khung dữ liệu trên.

Bài 7. Trình bày khái niệm cấu hình đường dây. Nêu đặc điểm các dạng cấu hình đường dây.

Bài 8. Cho tô-pô bus (6 thiết bị) và cây (7 thiết bị, 2 Hub phụ). Hãy vẽ các dạng tô-pô đó và tính tổng số kết nối. So

sánh 2 dạng tô-pô đó. Nêu cấu hình đường dây cho mỗi dạng tô-pô trên.

Bài 9. Vẽ một tôpô mạng dạng sao có 7 thiết bị điện truyền số liệu cho nhau. Nêu các tính năng và hoạt động cơ

bản của tôpô này. Mỗi kết nối trong mạng thuộc chế độ truyền dẫn nào. Nhận xét về tính bền vững của tôpô

mạng trên ?

Bài 10. Cho tô-pô lưới (5 thiết bị) và bus (4 thiết bị). Hãy vẽ các dạng tô-pô đó và tính tổng số kết nối. So sánh 2

dạng tô-pô đó.

Bài 11. So sánh Hub trung tâm và Hub phụ. Hub được dùng trong tôpô mạng dạng nào?

CHƯƠNG 3,4:

Bài 1. Nêu chức năng và đặc tính lớp kết nối dữ liệu. Trong lớp 2, thành phần nào kiểm tra lỗi.

Bài 2. So sánh việc truyền dữ liệu của lớp 2 và lớp 3 trong mô hình OSI. Thiết bị trung gian trong truyền số liệu

hoạt động ở các lớp nào?