Bài tập nguyên lý máy chương 1 có lời giải năm 2024

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu nguyên lý máy của các mã ME2203 ME3060,.. mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Slide bài giảng nguyên lý máy (ME2203 và tổng hợp)

Trong thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

Trong thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

3. Tài liệu và đề thi giữa kỳ

Trong thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

Bài tập nguyên lý máy chương 1 có lời giải năm 2024

4. Tài liệu và đề thi cuối kỳ

Trong thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

Bài tập nguyên lý máy chương 1 có lời giải năm 2024

5. Tài liệu ôn tập

Trong thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

6. Video bài giảng tham khảo

7. Bài tập nguyên lý máy

8. Sách giáo trình và bài tập nguyên lý máy

Bài tập nguyên lý máy chương 1 có lời giải năm 2024

9. Tài liệu mới update

Dưới đây là tài liệu mới do các bạn NAM LƯU gửi về, đã được chia sẵn theo các mục, các bạn vào thư mục xem và tải nhé.

Bai Tap Lon.DE - bài tập lớn môn nguyên lí máy hcmut .....................................................................................................................................................................................................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

PracticalNone

Bài tập nguyên lý máy chương 1 có lời giải năm 2024

CHƯƠNG 1: CẤU TRÚC VÀ XẾP LOẠI CƠ CẤU

  1. Tính bậc tự do và xếp loại cơ cấu phối hơi đầu máy xe lửa trên hình 1.1a và 1.1b.

Hình 1.1a Hình 1.1a.a

Bậc tự do cơ cấu được tính theo công thức:

W = 3n – (2P5 + P4) + rth - Wth

\= 3 * 9 – (2 * 13 + 0) + 0 – 0 = 1

Chọn khâu 1 là khâu dẫn, nhóm tĩnh đinh được tách ra bao gồm 4 nhóm loại 2 (6,9; 7,8; 2,3;

4,5) như hình 1.1a.a. Đây là cơ cấu loại 2.

Công thức cấu tạo cơ cấu : 1 = 1 + 0 + 0 + 0 + 0

Hình 1.1b Hình 1.1b.b

Bậc tự do cơ cấu được tính theo công thức:

W = 3n – (2P5 + P4) + rth - Wth

\= 3 * 11 – (2 * 16 + 0) + 0 – 0 = 1

Chọn khâu 1 là khâu dẫn, nhóm tĩnh đinh được tách ra bao gồm 1 nhóm loại 2 (2,3) và 2

nhóm loại 3 (4,5,6,7; 8,9,10,11) như hình 1.1b.b. Đây là cơ cấu loại 3.

Công thức cấu tạo cơ cấu: 1 = 1 + 0 + 0 + 0

  1. Tính bậc tự do và cơ cấu máy dập cơ khí (hình 1.2a) và máy ép thuỷ động (hình 1.2b)

Hình 1.2a Hình 1.2a.a

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

O1

O2

1

2

3

45

6

78

9

G

O1

1

2

3

45

6

78

9

G

E

A

B

CD

E

F

L

H

I

K

O1

O3

12

3

4

5

6

7

89

G

O

1

10

O2

M

O

1

CD

E

F

4

5

6

7

G

O

1

A

O1

1

M

O

1

B

2

3

A

L

H

I

K

8910

O2

11

M

O

1

11

A

G

C

D

A

O1

1

O2

B

C

2

345

B

C

45

A

O2

2

3B

O1

1A