Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ mẫu c10 hd

✅ Bộ Tài chính ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp ngày 10/10/2017 và chính thức có hiệu lực ngày 24/11/2017

Thông tư hướng dẫn cụ thể về các vấn đề sau đây: – Danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán;

– Danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc; – Danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị tại Điều 2 của Thông tư này.

– Danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán;

Dưới đây là trọn bộ biểu mẫu đính kèm Thông tư 1072017/TT-BTC:

PHỤ LỤC SỐ 01

HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BẮT BUỘC (Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp)

1. Mục đích

Giúp kế toán lập được danh sách cán bộ nhân viên được hưởng phụ cấp làm thêm, làm đêm.

2. Chi tiết thay đổi

 • Vào menu Tiền lương\Tính các khoản khác.
 • Nhấn Thêm mới. Chọn Phụ cấp đặc biệt ngành là Phụ cấp làm thêm, làm đêm.

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ mẫu c10 hd

 • Nhấn Đồng ý.
 • Nhấn Chọn. Tích chọn các CBNV được hưởng phụ cấp làm thêm, làm đêm.

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ mẫu c10 hd

 • Nhấn Đồng ý.
 • Nhập Số giờ Làm thêm ngày thường; Làm thêm thứ 7, cn; Làm thêm ngày lễ, tết, Làm thêm buổi đêm, Số ngày nghỉ bù => Chương trình tự động tính Thành tiền, Tổng tiền làm thêm và Số tiền thực được thanh toán.
 • Nhấn Cất.

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ mẫu c10 hd

 • Nhấn In để in bảng thanh toán tiền làm thêm giờ.

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ mẫu c10 hd

 • Nhấn Cập nhật bảng lương để chương trình cập nhật phụ cấp làm thêm, làm đêm vào bảng lương tháng tại cột Các khoản phụ cấp đặc biệt ngành (bao gồm Phụ cấp làm thêm, làm đêm và Phụ cấp công tác phí).

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ mẫu c10 hd

Lượt xem: 694

Sàn kế toán cung cấp mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính của Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật, mời bạn đọc xem chi tiết và tải xuống tại đây:

1.

Bộ chứng từ bao gồm: - Kế hoạch làm việc ngoài giờ được người có thẩm quyền phê duyệt (nếu có) - Bảng chấm công làm thêm giờ có xác nhận của phụ trách bộ phận hoặc giấy báo làm thêm giờ áp dụng trong trường hợp không thường xuyên

* Lưu ý: Mỗi cán bộ được thanh toán không quá 200 giờ/năm

- Các phòng, ban liên quan

- Bảng chấm công làm thêm giờ (Mẫu số C09 – HD) , Giấy báo làm thêm giờ (mẫu C08-HD)

1.

Bộ chứng từ bao gồm: - Kế hoạch làm việc ngoài giờ được người có thẩm quyền phê duyệt (nếu có) - Bảng chấm công làm thêm giờ có xác nhận của phụ trách bộ phận hoặc giấy báo làm thêm giờ áp dụng trong trường hợp không thường xuyên

* Lưu ý: Mỗi cán bộ được thanh toán không quá 200 giờ/năm

- Các phòng, ban liên quan

- Bảng chấm công làm thêm giờ (Mẫu số C09 – HD) , Giấy báo làm thêm giờ (mẫu C08-HD)

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ mẫu c10 hd

Nội dung Text: Mẫu Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ (Mẫu số C10–HD)

 1. Đơn vị:.................................. Mẫu số C10– HD Bộ phận:................................ Mã QHNS: .......................... (Ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT­ BTC ngày 24/11/2017 của Bộ Tài chính) BẢNG THANH TOÁN TIỀN LÀM THÊM GIỜ Tháng..........năm........... Số:................ Hệ số phụ Mức lương Hệ số Hệ số phụ Tiền lương TT Họ và tên cấp Cộng hệ số lương cấp khác tháng Ngày Giờ chức vụ A B 1 2 3 4 5 6 7 Cộng x x X x x x Làm Số tiền Làm Làm thêm Làm Tổng thực thêm thêm Số ngày Người nhận ngày thêm cộng được ngày làm ngày lễ, nghỉ bù tiền ký xác nhận thứ bảy, buổi đêm tiền thanh việc ngày tết chủ nhật toán Số Thành Thành Thành Thành Số Thành Số giờ gi Số giờ tiền tiền tiền tiền ngày tiền ờ 19 = 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 16 ­ C 18
 2. x x x x x Tổng số tiền (Viết bằng chữ):..................................................................................................................................... (Kèm theo.... chứng từ gốc: Bảng chấm công làm thêm ngoài giờ tháng.....năm.....) Ngày....tháng....năm ... Người đề nghị thanh toán Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)