Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc trưng của loại hình văn hóa gốc nông nghiệp

27/ Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc trưng của loại hình văn hóa gốc nông nghiệp? A. Con người ưa sống theo nguyên tắc trọng tình. B. Con người có ý thức tôn trọng và ước vọng sống hòa hợp với tự nhiên C. Con người luôn có tham vọng chinh phục tự nhiên D. Lối sống linh hoạt, luôn biến báo cho thích hợp với hoàn cảnh. 28/ Loại hình văn hóa gốc nông nghiệp chứa các đặc trưng nào? A. Linh hoạt. B. Trọng tình cảm C. Sống định cư D. A và B đúng. 29/ Sự khác nhau giữa văn hóa với văn hiến, văn vật là: A. Tính giá trị B. Tính hệ thống C. Tính nhân sinh D. Tính lịch sử. 6

Video liên quan