Đề thi hsg môn hóa năm 2023-2023 tỉnh quảng trị năm 2024

Uploaded by

thanhmaiihltm

0% found this document useful (0 votes)

44 views

2 pages

Thi Chuyên Hóa 10

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

0% found this document useful (0 votes)

44 views2 pages

09. Chuyên Hóa 10 Quảng Trị Năm 2023-2024 - File Đề

Uploaded by

thanhmaiihltm

Thi Chuyên Hóa 10

Jump to Page

You are on page 1of 2

Search inside document

Reward Your Curiosity

Everything you want to read.

Anytime. Anywhere. Any device.

No Commitment. Cancel anytime.

Đề thi hsg môn hóa năm 2023-2023 tỉnh quảng trị năm 2024

2. Chỉ dùng chất chỉ thị phenolphtalein, hãy phân biệt các dung dịch sau đựng trong các lọ riêng biệt bị mất nhãn: NaHSO4, Na2­CO3, BaCl2, NaCl, Mg(NO3)2, AlCl3. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

3. Oxi hóa 28,8 gam Mg bằng a mol hỗn hợp khí A gồm oxi và ozon có tỉ khối so với H2 bằng 20, thu được m gam hỗn hợp rắn X. Hòa tan X bằng một lượng vừa đủ dung dịch hỗn hợp gồm HCl 1M và H2SO4 0,5M, thu được dung dịch Y chứa (m + 90,6) gam hỗn hợp muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính giá trị của a.

Đề thi hsg môn hóa năm 2023-2023 tỉnh quảng trị năm 2024

4. Cho hỗn hợp gồm Al và Mg tác dụng với 1 lít dung dịch gồm AgNO3 bM và Cu(NO3)2 2bM, thu được 45,2 gam chất rắn B. Cho B tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư; thu được 0,7 mol NO2 (sản phẩm khử duy nhất của HNO3). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính giá trị của b.

* Hướng dẫn: Thầy cô (Quét nhanh mã QR) chuyển tiền hoặc Chuyển qua internet banking vào tài khoản dưới đây:

Đề thi hsg môn hóa năm 2023-2023 tỉnh quảng trị năm 2024

Đề thi hsg môn hóa năm 2023-2023 tỉnh quảng trị năm 2024

Số TK: 8290148210982

Tên TK: Nguyễn Đăng Quang

Ngân hàng: Thương mại Cổ phần Quân đội MB

Nội dung nộp: Ghi số điện thoại của thầy cô

* Lưu ý:

- Chuyển khoản xong. Thầy cô nhắn tin (Gmail của thầy cô) qua Zalo số Điện thoại: 085.23.23.888 để nhận tài liệu