Giải bài tập sinh học 11 nâng cao bài 15 năm 2024

PHẦN 1 : KIỂU DỮ LIỆU, BIẾN, VÒNG LẶP, HÀM

Bài 1. Hướng dẫn cài đặt phần mềm DEV C++ để lập trình

03:01

Bài 2. Hướng dẫn sử dụng Dev C và lập trình chương trình đầu tiên

12:14

Bài 3. Kiểu dữ liệu và Biến

28:34

Bài 4. Chú thích trong ngôn ngữ lập trình C

07:27

Bài 5. Nhập xuất dữ liệu với hàm printf và hàm scanf

26:25

Bài 6. Toán tử gán và toán tử toán học

25:01

Bài 7. Toán tử so sánh và toán tử logic

18:07

Bài 8. Toán tử tăng giảm và toán tử 3 ngôi

11:53

Bài 9. Các hàm toán học phổ biến trong thư viện math.h

18:27

Bài 10. Hướng dẫn làm bài và nộp bài trên trang Hackerrank

24:19

Bài 11. Hướng dẫn giải Contest 1 từ bài 1 tới bài 5

19:36

Bài 12. Cấu trúc rẽ nhánh If...else

24:43

Bài 13. Hướng dẫn giải Contest 1 từ bài 6 tới bài 10

26:50

Bài 14. Cấu trúc rẽ nhánh if..else if

11:42

Bài 15. Hướng dẫn giải Contest 1 từ bài 11 tới bài 15

25:26

Bài 16. Cấu trúc rẽ nhánh switch case

11:27

Bài 17. Bảng mã ASCII và các câu điều kiện kiểm tra kí tự quen thuộc

15:49

Bài 18. Hướng dẫn giải Contest 1 từ bài 16 tới bài 20

23:57

Bài 19. Hướng dẫn giải Contest 1 từ bài 21 tới bài 25

28:23

Bài 20. Hướng dẫn giải Contest 1 từ bài 26 tới bài 30

15:23

Bài 21. Hướng dẫn giải Contest 1 từ bài 31 tới bài 35

28:05

Bài 22. Phạm vi của biến trong ngôn ngữ lập trình C (Scope Rules)

13:17

Bài 23. Vòng lặp For, Câu lệnh Break và Continue

47:39

Bài 24. Hướng dẫn giải Contest 2 từ bài 1 tới bài 5

12:08

Bài 25. Hướng dẫn giải Contest 2 từ bài 6 tới bài 10

14:48

Bài 26. Hướng dẫn giải Contest 2 từ bài 11 tới bài 15

06:08

Bài 27. Vòng lặp While và Do While

26:59

Bài 28. Hướng dẫn giải Contest 2 từ bài 16 tới bài 20

15:07

Bài 29. Hướng dẫn giải Contest 2 từ bài 21 tới bài 25

27:03

Bài 30. Hướng dẫn giải Contest 2 từ bài 26 tới bài 30

13:32

Bài 31. Từ khóa Define và Typedef

12:36

Bài 32. Các hệ cơ số phổ biến trong lập trình, hệ nhị phân, bát phân, thập lục phân

16:33

Bài 33. Độ phức tạp của thuật toán

26:44

Bài 34. Hàm trong lập trình C

43:38

Bài 35. Những lý thuyết số và toán học phần 1

34:55

Bài 36. Những lý thuyết số và toán học phần 2

37:1915:11

Bài 38. Lũy thừa nhị phân

11:16

Bài 39. Hướng dẫn giải Contest 3 từ bài 1 tới bài 5

25:12

Bài 40. Hướng dẫn giải Contest 3 từ bài 6 tới bài 10

17:51

Bài 41. Hướng dẫn giải Contest 3 từ bài 11 tới bài 15

25:57

Bài 42. Hướng dẫn giải Contest 3 từ bài 16 tới bài 20

25:04

Bài 43. Hướng dẫn giải Contest 3 từ bài 21 tới bài 25

20:46

Bài 44. Hướng dẫn giải Contest 3 từ bài 26 tới bài 30

21:16PHẦN 2 : KỸ THUẬT ĐỆ QUY38:03

Bài 46. Hướng dẫn giải Contest 4 từ bài 1 tới bài 5

08:19

Bài 47. Hướng dẫn giải Contest 4 từ bài 6 tới bài 10

14:55

Bài 48. Hướng dẫn giải Contest 4 từ bài 11 tới bài 15

16:23

Bài 49. Hướng dẫn giải Contest 4 từ bài 16 tới bài 20

29:33

Bài 50. Hướng dẫn giải Contest 4 từ bài 21 tới bài 25

12:20PHẦN 3 : MẢNG 1 CHIỀU, 2 CHIỀU, THUẬT TOÁN SẮP XẾP, TÌM KIẾM, CON TRỎ

Bài 51. Lý Thuyết Mảng 1 Chiều

43:51

Bài 52. Hướng dẫn giải Contest 5 từ bài 1 tới bài 5

13:34

Bài 53. Hướng dẫn giải Contest 5 từ bài 6 tới bài 10

19:37

Bài 54. Hướng dẫn giải Contest 5 từ bài 11 tới bài 15

19:01

Bài 55. Hướng dẫn giải Contest 5 từ bài 16 tới bài 20

15:06

Bài 56. Hướng dẫn giải Contest 5 từ bài 21 tới bài 25

22:12

Bài 57. Hướng dẫn giải Contest 5 từ bài 26 tới bài 30

19:49

Bài 58. Sàng số nguyên tố Eratosthenes

20:52

Bài 59. Sắp xếp chọn - Selection sort

19:35

Bài 60. Sắp xếp nổi bọt - Bubble sort

16:19

Bài 61. Sắp xếp chèn - Insertion sort

21:16

Bài 62. Sắp xếp đếm phân phối - Counting sort

08:49

Bài 63. Sắp xếp trộn - Merge sort

32:40

Bài 64. Sắp xếp nhanh - Quick sort

33:02

Bài 65. Thuật toán tìm kiếm nhị phân và thuật toán tìm kiếm tuyến tính

24:10

Bài 66. Các biến thể của thuật toán tìm kiếm nhị phân

16:10

Bài 67. Hướng dẫn giải Contest 6 từ bài 1 tới bài 5

27:02

Bài 68. Hướng dẫn giải Contest 6 từ bài 6 tới bài 10

27:57

Bài 69. Hướng dẫn giải Contest 6 từ bài 11 tới bài 15

26:48

Bài 70. Hướng dẫn giải Contest 6 từ bài 16 tới bài 20

30:42

Bài 71. Hướng dẫn giải Contest 6 từ bài 21 tới bài 25

31:56

Bài 72. Hướng dẫn giải Contest 6 từ bài 26 tới bài 30

23:50

Bài 73. Lý thuyết về con trỏ

43:23

Bài 74. Hướng dẫn sử dụng hàm qsort và xây dựng Comparator

21:42

Bài 75. Hướng dẫn giải Contest 7 từ bài 1 tới bài 5

17:44

Bài 76. Hướng dẫn giải Contest 7 từ bài 6 tới bài 10

13:42

Bài 77. Hướng dẫn giải Contest 7 từ bài 11 tới bài 15

29:45

Bài 78. Hướng dẫn giải Contest 7 từ bài 16 tới bài 20

24:15

Bài 79. Lý thuyết mảng 2 chiều

23:18

Bài 80. Các phép toán trên ma trận

22:37

Bài 81. Hướng dẫn giải Contest 8 từ bài 1 tới bài 5

17:40

Bài 82. Hướng dẫn giải Contest 8 từ bài 6 tới bài 10

16:58

Bài 83. Lý thuyết về ma trận xoáy ốc - Spiral matrix

10:33

Bài 84. Hướng dẫn giải Contest 8 từ bài 11 tới bài 15

19:03

Bài 85. Kỹ thuật loang trên mảng 2 chiều

10:22

Bài 86. Hướng dẫn giải Contest 8 từ bài 16 tới bài 20

31:37

Bài 87. Hướng dẫn giải Contest 8 từ bài 21 tới bài 25

20:38PHẦN 4. XÂU KÝ TỰ VÀ TOÁN TỬ BIT

Bài 88. Toán tử Bit - Bitwise operator

19:40

Bài 89. Lý thuyết về xâu ký tự (mảng ký tự)

26:51

Bài 90. Các hàm xử lý xâu kí tự thông dụng

25:00

Bài 91. Các bài toán liên quan tới tần suất của kí tự trong xâu

08:12

Bài 92. Hướng dẫn giải Contest 9 từ bài 1 tới bài 10

13:27

Bài 93 : Các bài toán liên quan tới số nguyên lớn

07:27

Bài 94. Hàm Strok và kỹ thuật tách từ trong xâu

13:27

Bài 95. Hướng dẫn giải Contest 9 từ bài 11 tới bài 15

27:40

Bài 96. Hướng dẫn sử dụng hàm qsort để sắp xếp từ trong xâu

16:25

Bài 97. Hướng dẫn giải Contest 9 từ bài 16 tới bài 20

20:50

Bài 98. Số nguyên lớn và các bài toán áp lý thuyết số áp dụng xâu kí tự

07:27

Bài 99. Hướng dẫn giải Contest 10 từ bài 1 tới bài 5

16:56

Bài 100. Hướng dẫn giải Contest 10 từ bài 6 tới bài 10

27:49

Bài 101. Hướng dẫn giải Contest 10 từ bài 11 tới bài 15

31:57

Bài 102. Hướng dẫn giải Contest 10 từ bài 16 tới bài 20

34:08

Bài 103. Hướng dẫn giải Contest 10 từ bài 21 tới bài 25

29:46

Bài 104. Hướng dẫn giải Contest 10 từ bài 26 tới bài 30

37:55

Bài 105. Hướng dẫn giải Contest 10 từ bài 31 tới bài 35

09:18PHẦN 5. KIỂU CẤU TRÚC - STRUCT

Bài 106. Lý thuyết kiểu cấu trúc (struct)

20:54

Bài 107. Xây dựng chương trình quản lý sinh viên bằng Menu lựa chọn

27:24

Bài 108. Hướng dẫn giải contest 11 bài 1 tới bài 5

25:20

Bài 109. Hướng dẫn giải contest 11 bài 6 tới bài 10

22:12

Bài 110. Hướng dẫn giải contest 11 bài 11 tới bài 15

21:12PHẦN 5 : ỨNG DỤNG CỦA CON TRỎ VÀ DANH SÁCH LIÊN KẾT (LÀM BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRƯỚC KHI HỌC)

Bài 111. Lý thuyết về danh sách liên kết, Ưu và nhược điểm của DSLK so với mảng

14:13

Bài 112. Danh sách liên kết và cấu trúc tự trỏ

08:20

Bài 113. Duyệt Danh sách liên kết về đếm số node trong danh sách liên kết đơn

08:47

Bài 114. Thêm node vào đầu, cuối, giữa DSLK đơn

35:32

Bài 115. Xóa node khỏi đầu, cuối, giữa DSLK đơn

19:33

Bài 116. Sắp xếp các node trong DSLK đơn

04:38

Bài 117. Danh sách liên kết đôi, duyệt và đếm số lượng node trong DSLK đôi

06:05

Bài 118. Thêm node vào đầu, cuối, giữa DSLK đôi

16:14

Bài 119. Xóa node khỏi đầu, cuối, giữa DSLK đôi

18:02

Bài 120. Duyệt ngược DSLK đôi và sắp xếp DSLK đôi

05:49

Bài 121. Hướng dẫn giải Contest 11 bài 1 tới bài 5

25:40

Bài 122. Hướng dẫn giải Contest 11 bài 6 tới bài 10

21:20PHẦN 6. XỬ LÝ FILE

Bài 123. File Text, Các mode đọc ghi, các hàm ghi file

14:57

Bài 124. Các hàm ghi file

14:17

Bài 125. Hàm fseek và ftell

06:30

Bài 126. Chữa Contest xử lý file bài 1

06:40

Bài 127. Chữa Contest xử lý file bài 2

19:45

Bài 128. Chữa Contest xử lý file bài 3

09:39

Bài 129. Chữa Contest xử lý file bài 4

04:28

Bài 130. Chữa Contest xử lý file bài 5

04:42

Bài 131. File nhị phân, hàm fread và fwrite

06:30

Bài 132. Chữa Contest xử lý file bài 6

07:30

Bài 133. Chữa Contest xử lý file bài 7

08:15

Bài 134 .Chữa Contest xử lý file bài 8

06:46

Bài 135. Chữa Contest xử lý file bài 9

06:25

Bài 136. Chữa Contest xử lý file bài 10

06:55PHẦN 7. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (LÀM SONG SONG HOẶC TRƯỚC KHI LÀM BÀI TẬP CODE HACKERRANK)

Bài 137. [KIỂU DỮ LIỆU, TOÁN TỬ, RẼ NHÁNH] - Hướng dẫn Bài 1 - 10

12:55

Bài 138. [KIỂU DỮ LIỆU, TOÁN TỬ, RẼ NHÁNH] - Hướng dẫn Bài 11 - 20

13:51

Bài 139. [KIỂU DỮ LIỆU, TOÁN TỬ, RẼ NHÁNH] - Hướng dẫn bài 21 - 30

12:55

Bài 140. [VÒNG LẶP] - Hướng dẫn Bài 1 - 5

12:50

Bài 141. [VÒNG LẶP] - Hướng dẫn Bài 6 - 10

13:02

Bài 142. [VÒNG LẶP] - Hướng dẫn Bài 11 - 15

12:55

Bài 143. [VÒNG LẶP] - Hướng dẫn Bài 16 - 20

10:08

Bài 144. [VÒNG LẶP] - Hướng dẫn Bài 21 - 25

10:31

Bài 145. [VÒNG LẶP] - Hướng dẫn Bài 26 - 30

10:08

Bài 146. [HÀM] - Hướng dẫn Bài 1 - 5

10:44

Bài 147. [HÀM]- Hướng dẫn Bài 6 - 10

09:20

Bài 148. [HÀM]- Hướng dẫn Bài 11 - 15

10:41

Bài 149. [HÀM] - Hướng dẫn Bài 16 - 20

05:40

Bài 150. [ĐỘ PHỨC TẠP CỦA THUẬT TOÁN] - Hướng dẫn Bài 1 - 10

10:53

Bài 151. [ĐỆ QUY]. Hướng dẫn Bài 1 - 5

20:03

Bài 152. [ĐỆ QUY]. Hướng dẫn Bài 6 - 10

21:38

Bài 153. [MẢNG]. Hướng dẫn Bài 1 - 10

13:59

Bài 154. [MẢNG]. Hướng dẫn Bài 11 - 20

10:41

Bài 155. [LÝ THUYẾT CON TRỎ]. Hướng dẫn Bài 1 - 5

06:40

Bài 156. [LÝ THUYẾT CON TRỎ]. Hướng dẫn Bài 6 - 10

10:49

Bài 157. [LÝ THUYẾT CON TRỎ]. Hướng dẫn Bài 11 - 15

09:54

Bài 158. [LÝ THUYẾT CON TRỎ]. Hướng dẫn Bài 16 - 20

08:10

Bài 159. [LÝ THUYẾT CON TRỎ]. Hướng dẫn Bài 21 - 25

07:46

Bài 160. [LÝ THUYẾT CON TRỎ]. Hướng dẫn Bài 26 - 30

10:55

Bài 161. [DANH SÁCH LIÊN KẾT]. Hướng dẫn Bài 1 - 10

07:57

Bài 162. [DANH SÁCH LIÊN KẾT]. Hướng dẫn Bài 11 - 15

13:20

Bài 163. [DANH SÁCH LIÊN KẾT]. Hướng dẫn Bài 16 - 20

13:00

Bài 164. [DANH SÁCH LIÊN KẾT]. Hướng dẫn Bài 21 - 25

06:58

Bài 165. [DANH SÁCH LIÊN KẾT]. Hướng dẫn Bài 26 - 30

05:23

Bài 166. [DANH SÁCH LIÊN KẾT]. Hướng dẫn Bài 31 - 35

11:15

Bài 167. [DANH SÁCH LIÊN KẾT]. Hướng dẫn Bài 36 - 40

10:41

Bài 168. [CÂY NHỊ PHÂN]. Hướng dẫn Bài 1 - 5

09:49

Bài 169. [CÂY NHỊ PHÂN]. Hướng dẫn Bài 6 - 10

05:25PHẦN 8. KIẾN THỨC BỔ SUNG

Bài 170. Hướng dẫn giải contest 0 - Làm quen với Hackerrank

29:18

Bài 171. Giải Phương Trình Bậc 2

05:48

Bài 172. Cài đặt các hàm sắp xếp cho struct

18:5213:07