Outta nghĩa là gì

Contents

 • 1 GET OUT OF nghĩa là gì?
  • 1.1 1/ Tránh làm thứ gì đó mà bạn không muốn làm
  • 1.2 2/ Rời xe, xuống xe
  • 1.3 3/ Dừng một hoạt động thường ngày hoặc một thói quen
  • 1.4 4/ Làm cho ai đó nói ra sự thật
  • 1.5 5/ Khiến ai đó đưa cho bạn thứ gì
  • 1.6 6/ Tạo ra niềm vui hoặc lợi ích từ thứ gì đó
  • 1.7 7/ Giúp ai đó né tránh cái gì
  • 1.8 8 Từ bỏ hoặc ngừng một hành động thường xuyên
  • 1.9 9/ Ngừng thực hiện một hoạt động
 • 2 Cụm động từ đi với GET

GET OUT OF nghĩa là gì?

1/ Tránh làm thứ gì đó mà bạn không muốn làm

Ex: I said I wasnt feeling well and GOT OUT OF the extra work.

Tôi nói tôi không được khỏe và tôi đã tránh được vụ tăng ca.

Ex: I think her backache was just a way of getting out of the housework.

Tôi nghĩ cô ấy đau lưng chỉ là một cách để thoát khỏi công việc nhà.

Ex: If I can get out of going to the meeting tonight, I will.

Nếu tôi có thể rời khỏi cuộc họp tối nay, tôi sẽ làm.

Ex: She got out of playing netball by claiming to have injured her knee.

Cô ấy đã rời khỏi trò chơi bóng lưới bằng cách tuyên bố rằng mình đã bị thương ở đầu gối.

Ex: Theres no point trying to get out of it.

Không có ích gì khi cố gắng thoát ra khỏi nó.

Ex: The only way of getting out of swimming lessons is to have a note signed by a parent.

Cách duy nhất để thoát khỏi việc học bơi là phải có chữ ký của phụ huynh.

Ex: Hes desperate to get out of doing the night shift.

Anh ấy tuyệt vọng không muốn làm ca đêm.

Ex: Ive got a meeting on Friday evening, but Im trying to get out of it.

Tôi có một cuộc họp vào tối thứ Sáu, nhưng tôi đang cố gắng thoát ra.

Từ và cụm từ liên quan:

 • abrogate
 • abrogation
 • avoid
 • avoidsthlike the plagueidiom
 • avoidance
 • eschew
 • evade
 • evader
 • evasion
 • fiddle
 • fiddle around
 • fight shy ofidiom
 • insure
 • short circuit
 • shrink fromsth
 • shy away fromsth
 • sit onyourarseidiom
 • skip out onsb/sth
 • steer
 • welch

2/ Rời xe, xuống xe

Ex: We GOT OUT OF the taxi and paid the driver.

Chúng tôi xuống xe taxi và trả tiền cho tài xế.

3/ Dừng một hoạt động thường ngày hoặc một thói quen

Ex: If you GET OUT OF a routine, it can be hard to start again.

Nếu bạn dừng thói quen này thì rất khó để bắt đầu lại.

4/ Làm cho ai đó nói ra sự thật

Ex: The police couldnt GET any information OUT OF him.

Cảnh sát không thể lấy được bất cứ thông tin nào từ anh ấy.

5/ Khiến ai đó đưa cho bạn thứ gì

Ex: Did you GET a refund OUT OF the travel agency?

Bạn đã lấy tiền trả lại từ công ty du lịch chưa?

6/ Tạo ra niềm vui hoặc lợi ích từ thứ gì đó

Ex: Shes GETTING a lot OUT OF her university course.

Cô ấy nhận được rất nhiều lượi ích từ khóa học đại học của cô ấy.

7/ Giúp ai đó né tránh cái gì

Ex: I GOT him OUT OF having to work at the weekend.

Tôi giúp anh ấy tránh được việc phải làm vào cuối tuần.

8 Từ bỏ hoặc ngừng một hành động thường xuyên

Ex: I must get out of the habit of finishing peoples sentences for them.

Mình phải bỏ thói quen nói xong câu người ta cho bằng được.

Ex: If you get out of a routine, its very hard to get back into it.

Nếu bạn thoát ra khỏi một thói quen, bạn sẽ rất khó để trở lại với nó.

Cụm từ liên quan:

 • abandon
 • abandonment
 • all good things (must) come to an endidiom
 • and have done with itidiom
 • be over the humpidiom
 • cure
 • jacksthin
 • killsthstone-deadidiom
 • knock
 • knock off (sth)
 • lay
 • laysthto restidiom
 • lid
 • lift
 • snap
 • staunch
 • stem
 • stopper
 • stranglesthat birthidiom
 • suppress

9/ Ngừng thực hiện một hoạt động

Ex: I cut my losses and got out after a few months.

Tôi đã cắt lỗ và thoát ra sau vài tháng.

Cụm động từ đi với GET

 • get across
 • get ahead
 • get along
 • get along with
 • get at
 • get away
 • get away with
 • get by on
 • get down
 • get in
 • get on
 • get out
 • get round to
 • get to
 • get together

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Outta nghĩa là gì