Thông tin xuất hóa đơn tiếng anh là gì

6. Với mẫu hóa đơn song ngữ, kế toán muốn phần chữ tiếng Anh phải bé hơn so với phần chữ tiếng việt nhằm đảm bảo đúng theo quy định chung về hóa đơn.


1. Mục đích

Kể từ phiên bản R15, đối với các mẫu hóa đơn điện tử song ngữ, cỡ chữ tiếng Anh sẽ nhỏ hơn chữ tiếng Việt để đáp ứng quy định chung về hóa đơn.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R15: Trên các hóa đơn điện tử song ngữ, phần chữ tiếng Anh đang có kích chỡ bằng với phần chữ tiếng Việt. Từ phiên bản R15: Trên các hóa đơn điện tử song ngữ, phần chữ tiếng Anh sẽ được chỉnh sửa lại kích cỡ nhỏ hơn phần chữ tiếng Việt để đáp ứng quy định chung về hóa đơn. Sẽ áp dụng cho các mẫu sau: With this blockchain invoice system, the process is substantially shortened, removing all intermediary actions between invoicing and reimbursement.

Chúng tôi có thể xuất hóa đơn cho tất cả các chi phí và mọi khoản phải trả khác cho chúng tôi.

We may invoice for all fees and any other amounts payable to us.

Phí của chúng tôi sẽ được xuất hóa đơn cho bạn và thanh toán sẽ được yêu cầu 14 ngày sau khi hóa đơn đã phát hành.

Our fees will be invoiced to you and payment will be required 14 days after the invoice has issued.

Giờ học, 36,8 giờ làm việc vào việc được trả lương,và 42,3 giờ bán hoặc xuất hóa đơn cho khách hàng.

For a service workshop- forty hours attended, 36.8 hours engaged on paying jobs,and 42.3 hours sold or invoiced to….

Đảm bảo rằng quy trình xuất hóa đơn mới tuân thủ theo định dạng, yêu cầu và cấu trúc XML chi tiết.

Make sure that the new invoicing process complies with the formats, requirements, and detailed XML structures.

( d) Signify có thể xuất hóa đơn cho Khách hàng ngay khi vận chuyển Sản phẩm hoặc khi Dịch vụ được thực hiện.

(d) Signify may invoice Customer upon shipment of Products, or when Services have been performed.

CRM 2.0 cũng hợp nhất các tính năng khác vào cùng một hệ thống,từ kế toán và xuất hóa đơn cho đến quản lí khách hang và nhân viên.

CRM 2.0 further consolidated other features into a single system,everything through from accounting and invoicing to customer and employee management.

Hãy liên hệ phòng kế toán để được xuất hóa đơn, các kênh liên hệ tại đây.

Please contact the accounting departiment to receive the invoice, all the contact listed here.

Hoàn tất giao dịch mua hoặc cung cấp Dịch vụ bạn đã yêu cầu,bao gồm xuất hóa đơn và kế toán.

Complete a purchase or provide the Services you have requested,including invoicing and accounting.

Selecting"Invoice" and enter the necessary information if you want us to invoice you.

Đối với một xưởng Sườn- 40 giờ học, 35,2 giờ làm việc vào việc được trả lương,và 37,3 giờ bán hoặc xuất hóa đơn cho khách hàng.

For a bodyshop- 40 hours attended, 35.2 hours working on paying jobs,and 37.3 hours sold or invoiced to customers.

Giờ học, 36,8 giờ làm việc vào việc được trả lương,và 42,3 giờ bán hoặc xuất hóa đơn cho khách hàng.

For a service workshop- 40 hours attended, 36.8 hours working on paying jobs,and 42.3 hours sold or invoiced to customers.

If desired VAT invoice, the customer can choose invoice and enter the requested information.

Chọn phương thức thanh toán: Nhấn để chọn phươngthức thanh toán phù hợp và xuất hóa đơn( nếu có nhu cầu).

Select methods payment:Press to choose payment which passenger want and invoice(if passenger has required).

Sự linh hoạt này cho phép tự do xuất hóa đơn cho Người gửi, Người nhận hoặc Nhà nhập khẩu bên thứ ba.

This flexibility gives the freedom to invoice the Shipper, Receiver or a third party Importer.

Các khoản thanh toán không tuân theo các điều khoản tín dụng phải đượcnộp đầy đủ tại thời điểm xuất hóa đơn và trước khi phát hành hàng hóa hoặc vận chuyển.

Payments not subject to credit termsmust be remitted in full at the time of invoice and prior to release of goods or shipping.

Bảo hành 2 năm đối với các khuyết tật về vật liệu, tay nghề kể từ ngày xuất hóa đơn.

Years warranty for defects in materials, workmanship from the date of invoice.

Điều quan trọng là bạn phải biết thường xuyênđến mức bạn phải trả tiền đặc biệt là sau khi xuất hóa đơn.

It's important that you know every whenso often that you have to pay especially after an invoice.

Sau đó đảo Cayman Niềm tin có thể xuất hóa đơn công ty của đại lý cho một khoản phí £ 500.000, có lẽ cho công việc tiếp thị- và tất cả mọi người sẽ được hưởng lợi từ thỏa thuận này.

That Cayman Islands Trust might then invoice the agent's company for a £500,000 fee, perhaps for marketing work- and everyone will have benefited from the deal.

Quy trình xuất hóa đơn blockchain, bao gồm thanh toán, lập hóa đơn, và hoàn tiền, đã được thiết lập trong mối quan hệ hợp tác với Chi cục thuế Thâm Quyến và công ty Kingdee Software.

The blockchain invoice process, which encompasses payment, invoicing and reimbursement, was created in partnership with Shenzhen Taxation Bureau and Kingdee Software.

Nếu hóa đơn được thực hiện từ các đơn hàng,khách hàng sẽ chỉ được xuất hóa đơn một lần cho cả đơn hàng, ngay cả khi việc cung cấp một số hạng mục đã được thực hiện.

If invoicing is done from the order, the customer will only be invoiced once for the whole delivery, even if the delivery of several items has already been made.

Bộ trưởng Năng lượng Venezuela Eulogio del Pino chobiết PDVSA sắp bắt đầu xuất hóa đơn bán dầu cho Ấn Độ bằng đồng rupee và tới Trung Quốc bằng đồng Nhân dân tệ.

Venezuela's Energy Minister Eulogio del Pinosaid PDVSA is about to start invoicing oil sales to India in rupees, and to China in yuans.

Một số dữ liệu thanh toán có thể được chia sẻ với chúng tôi để phát hiện và ngăn chặn gian lận, trợ giúp khách hàng hoặc được sử dụng làm hồ sơ thanh toán của bạn cho mục đích kế toán,thuế và xuất hóa đơn.

Some of that billing data may be shared with us in order to detect and prevent fraud, help with customer support, or used as a record of your payment for accounting,taxation, and invoicing purposes.

Và Công Ty STCViệt Nam có nghĩa vụ xuất hóa đơn đầy đủ cho khách hàng hoặc Công Ty theo đúng quy định về nghĩa vụ đóng thuế và quyền hạn doanh nghiệp của Luật Thương Mại Việt Nam.

And STC VietnamCompany is obliged to issue full invoices to customers or the Company in accordance with the provisions of the Vietnam Commercial Law's tax obligations and corporate rights.

Ví dụ, nếu bạn tính tiền S$ 100 cho dịch vụ của bạn cho một khách hàng ở Singapore, bạn phải xuất hóa đơn 107$( S$ 100 cho dịch vụ của bạn cộng thêm 7% thuế GST) cho khách hàng của bạn.

For example, if you charge s$100 for a service, then you need to invoice your customer for S$107 which is the cost of your service, plus the 7% GST tax.

Hoá đơn điều khoản thanh toán là 30 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn hoặc ít nhất là 10 ngày làm việc trước khi bắt đầu khóa học, bất cứ cái nào sớm hơn.

Invoices payment terms are 30 days from date of invoice or at least 10 working days before the start of the course, whichever is sooner.

Mặc dù là một freelancer có tay nghề, đừng cho rằng bạn có thể tự làm tất cả việc xử lý tài khoản và sổ sách kế toán của mình,điền vào tờ khai thuế, xuất hóa đơn và viết đề xuất.

Although as a freelancer you're skilled at what you do, don't assume you will be able to do your accounts and bookkeeping,

Red invoice là gì?

Hoá đơn đỏ (Red Invoice) là loại hoá đơn giá trị gia tăng được sử dụng làm căn cứ để xác định số tiền thuế mà doanh nghiệp cần nộp cho cơ quan thuế. Doanh nghiệp có thể sử dụng hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành hoặc tự in sau khi đã được cơ quan thuế phê duyệt mẫu. Doanh nghiệp phải có trách nhiệm lưu trữ hoá đơn.

Issue thể invoice là gì?

Issue invoice là gì? Theo thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành, issue invoice chỉ đơn giản là phát hành hóa đơn.

Hóa đơn tài chính trong tiếng Anh là gì?

Invoice nghĩa tiếng Anh là “Hoá đơn”. Như vậy, Proforma Invoice nghĩa là “Hoá đơn phù hợp với thể thức quy định” và được dịch nghĩa tiếng Việt là “Hóa đơn chiếu lệ”. Đây cũng là từ được sử dụng trong các giao dịch kinh tế liên quan tại Việt Nam. Về hình thức: Proforma Invoice có hình thức như hóa đơn (Invoice).

Hóa đơn được sử dụng để làm gì?

Hoá đơn (Tiếng Anh: Bill) là một giấy tờ yêu cầu thanh toán các mặt hàng với số lượng và đơn giá liệt kê trong giấy tờ đó. Hóa đơn do bên bán phát hành. Sau khi bên mua thanh toán, bên bán sẽ xác nhận vào hóa đơn chẳng hạn như đóng dấu chứng nhận đã trả tiền.