Chất nào có thể làm mất màu dung dịch brom năm 2024

Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Brom

 • Những chất làm mất màu dung dịch Brom?
 • Câu hỏi vận dụng liên quan

Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Brom được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến các chất có thể làm mất màu dung dịch brom. Cũng như đưa ra các nội dung lý thuyết, bài tập liên quan.

\>> Mời các bạn tham khảo một số tài liệu câu hỏi liên quan:

 • Chất nào không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3
 • Chất nào không làm mất màu dung dịch Brom
 • Ở điều kiện thường chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Br2
 • Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng
 • Dãy các chất nào sau đây đều làm mất màu dung dịch Brom
 • Trong dung dịch nước Clo có chứa các chất sau

Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Brom

 1. metylpropan
 1. cacbon đioxit
 1. butan
 1. but-1-en

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Những chất nào có liên kết π kém bền trong phân tử có khả năng làm mất màu dung dịch Br2.

(trừ liên kết pi trong vòng benzen).

Vậy but-1-en làm mất màu dung dịch brom.

Phương trình hóa học

CH2 = CH-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

Đáp án D

Những chất làm mất màu dung dịch Brom?

Những chất làm mất màu dung dịch Brom là:

1. Anken, Ankin, Ankadien, … và các hợp chất tương tự (Hợp chất không no)

2. Xicloankan vòng 3 cạnh

3. Andehit và các hợp chất tương tự có nhóm CHO như glucozo, fructozo, mantozo, HCOOR

4. Phenol, anilin, C6H5O-Na, C6H5O-R, C6H5-N(R1)-R2…

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?

 1. metan
 1. hidro
 1. benzen
 1. etilen

Xem đáp án

Đáp án D

Etilen là hidrocacbon không no nên có phản ứng cộng với Br2, làm mất màu brom.

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br−CH2Br

Câu 2. Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch nước brom?

 1. C2H4.
 1. C6H6 (benzen).
 1. CH4.
 1. C2H5OH.

Câu 3. Dãy các chất nào sau đây đều làm mất màu dung dịch brom

 1. CH4, C2H4
 1. C2H2, C2H4
 1. C6H6, C2H4
 1. CH4, C2H2

Câu 4. Chất nào sau đây chứa một liên kết đôi trong phân tử?

 1. Butan.
 1. Etilen.
 1. Etan.
 1. Axetilen.

Xem đáp án

Đáp án B

Công thức của các chất trên là:

Butan: CH3-CH2-CH2-CH

Etilen: CH2=CH2

Etan: CH3-CH3

Axetilen: CH≡CH

Câu 5. Hãy cho biết trong các chất sau: C2H4, C3H4, C2H6, C2H2 có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch brom?

 1. 1
 1. 2
 1. 3
 1. 4

Xem đáp án

Đáp án C

Các chất làm mất màu dung dịch brom là: C2H4, C3H4, C2H2.

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

C3H4 + 2Br2 → C3H4Br4

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

Câu 6. Số chất làm mất màu nước brôm trong các chất sau là bao nhiêu?

(1) cumen; (2) benzyl amin; (3) anđehit axetic; (4) ancol anlylic; (5) phenol; (6) Vinyl axetat; (7) fructozơ; (8) axit stearic; (9) axit fomic

 1. 7
 1. 4
 1. 6
 1. 5

Xem đáp án

Đáp án D

(3) anđehit axetic; (4) ancol anlylic; (5) phenol; (6) Vinyl axetat; (9) axit fomic

Câu 7. Hợp chất C6H6 có phải benzen không? Từ kết luận đó cho biết C6H6 có làm mất màu nước brom hay không? Viết phương trình phản ứng để minh họa.

 1. C6H6 không làm mất màu dung dịch nước brom, benzen chỉ làm mất màu brom khan và có xúc tác là bột Fe.

Các chất nào sau đây đều làm mất màu dung dịch brom trong nước?

Các chất nào sau đây đều làm mất màu dung dịch brom trong nước?

 1. axetilen, etilen, metan, stiren

B.

Axetilen, etilen, metan, toluen

 1. Axetilen, etilen butađien, stiren
 1. Axetilen, etilen, etan, stiren

Trong điều kiện thường , etilen làm mất màu dung dịch nước brom do một liên kết kém bền trong liên kết đôi bị đứt ra và phân tử etilen kết hợp thêm một phân tử brom.

CH₂ = CH₂ + Br₂ → CH₂Br= CH₂Br

Mọi người cũng hỏi

Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?

Khí hiđro làm mất màu dung dịch brom.

Tại sao khí hiđro làm mất màu dung dịch brom?

Khí hiđro (H2) làm mất màu dung dịch brom bởi vì nó tác động với brom (Br2) để tạo thành hydrobromua (HBr), làm giảm màu của dung dịch brom.

Làm thế nào để xác định khí hiđro trong phản ứng này?

Để xác định khí hiđro trong phản ứng này, bạn có thể dùng một cơ chế quang phổ hoặc bằng cách thu gom khí và thử nghiệm bằng cách cháy nó, sau đó kiểm tra xem có sự xuất hiện của nước (H2O) trong sản phẩm cháy.

Có bất kỳ ứng dụng gì của việc làm mất màu dung dịch brom bằng khí hiđro trong cuộc sống hàng ngày?

Trong cuộc sống hàng ngày, việc làm mất màu dung dịch brom bằng khí hiđro thường không được sử dụng cho các mục đích thường ngày. Tuy nhiên, nó có thể được sử dụng trong phòng thí nghiệm và quá trình phân tích hóa học để xác định sự có mặt của khí hiđro trong một mẫu hoặc trong nghiên cứu về phản ứng hóa học.