loyalty and royalty là gì - Nghĩa của từ loyalty and royalty

loyalty and royalty có nghĩa là

không đặt mức độ phổ biến fuckin n nit n shit qua những người thực sự đã có 4 u

ví dụ

nhớ g, lòng trung thành trước tiền bản quyền.

loyalty and royalty có nghĩa là

lòng trung thành tiền bản quyền là khi cậu bé của bạn được thanh toán cho hooking u lên với các cusit phù hợp sản xuất đủ tiền mặt cho cậu bé được trả tiền

Ví dụ

pudge Trả tiền cho Madlee một 100 khách hàng thân thiện 100 đô la Cuz Madlee Hooked Pudge up với Timmy.