Quy hoạch 1 5000 là gì năm 2024

Quy hoạch 1/5000 là bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/5000 xác định các khu vực chức năng và định hướng giao thông. Loại bản đồ quy hoạch này là cơ sở xác định các mốc giới, địa giới đất phục vụ cho việc phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng. Đồng thời, đây cũng là căn cứ quan trọng để kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa, di dân...

Bản đồ quy hoạch 1/5000 còn được gọi là bản đồ quy hoạch chung, thể hiện khu vực nội thị và ngoại thể, dùng để xác định các yếu tố cơ bản sau:

  • Vai trò và tính chất của đô thị.
  • Động lực, hướng mở rộng, hướng phát triển đô thị
  • Cách bố trí cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị.
  • Yêu cầu cơ bản để thực hiện nghiên cứu, phát triển. khai thác đô thị.

Nội dung thể hiện trên bản đồ quy hoạch 1/5000?

Theo quy định hiện hành, những yếu tố sau sẽ được thể hiện trên bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/5000:

Thứ nhất, xác định cụ thể các vùng chức năng, khu vực chức năng.

Thứ hai, thể hiện định hướng phát triển hạ tầng, giao thông.

Thứ ba, thể hiện rõ các mốc lộ giới, địa giới để phân chia cơ cấu sử dụng đất dành để phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, giao thông, khu dân cư, công trình công cộng, cây xanh, mặt nước...

Quy hoạch 1 5000 là gì năm 2024

Quy hoạch 1/5000 là căn cứ để kêu gọi đầu tư, giải phóng mặt bằng, đền bù, di dân... Ảnh minh họa

Nội dung của quy hoạch phân khu gồm:

  • Xác định phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực lập quy hoạch;
  • Chỉ tiêu dự kiến về dân số, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, xã hội đối với từng ô phố, đấu nối hạ tầng kỹ thuật chung;
  • Xác định chức năng sử dụng đất cho từng khu đất;
  • Nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan và đánh giá tác môi trường chiến lược.

Quy hoạch tỷ lệ 1/5000 có vai trò gì?

Vai trò, ý nghĩa của từng loại bản đồ quy hoạch được nêu rõ tại các văn bản luật và dưới luật về quy hoạch, xây dựng. Các cơ quan quản lý Nhà nước, các cá nhân, tổ chức, đơn vị liên quan phải có trách nhiệm tuân thủ quy hoạch đô thị, quy hoạch khu dân cư, quy hoạch đất đai... đã được phê duyệt bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Vậy bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/5000 có vài trò, ý nghĩa như thế nào? Quy hoạch 1/5000 là cơ sở gốc để xác định mục tiêu, phương hướng phát triển các khu đô thị lớn. Việc kêu gọi đầu tư, giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa, di dân... cũng cần phải căn cứ trên bản đồ quy hoạch 1/5000 để thực hiện.

Tuy nhiên, để thực hiện các thủ tục giao đất chi tiết, cơ quan chức năng có thẩm quyền không thể căn cứ từ bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/5000 mà phải thực hiện xây dựng quy hoạch 1/2000, quy hoạch 1/500.

\>>> Xem thêm:

  • Quy hoạch 1/500 là gì? Điều kiện và quy trình ra sao?
  • Quy hoạch 1/2000 là gì? Đất quy hoạch 1/2000 có được xây dựng nhà ở?

Khi nào cần có bản đồ quy hoạch 1/5000?

Theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian, cảnh quan đô thị, kiến trúc, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị.

Đồ án quy hoạch đô thị là tài liệu thể hiện nội dung của quy hoạch đô thị, bao gồm mô hình, bản vẽ (bản đồ), thuyết minh và quy định quản lý theo quy hoạch đô thị.

Như vậy, bản đồ quy hoạch là tài liệu bắt buộc phải có trong mỗi đồ án quy hoạch.

Quy hoạch 1 5000 là gì năm 2024

Tùy vai trò, nhiệm vụ của từng đồ án, bản đồ quy hoạch được quy định tỷ lệ tương ứng. Ảnh minh họa

Luật Quy hoạch đô thị nêu rõ, nhiệm vụ của quy hoạch chung là xác định tính chất, vai trò của đô thị, yêu cầu cơ bản cho việc nghiên cứu để khai thác tiềm năng, động lực phát triển, hướng mở rộng, hướng phát triển đô thị, bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị trong khu vực nội thị và khu vực ngoại thị.

Quy hoạch phân khu có nhiệm vụ xác định phạm vi ranh giới, tính chất, diện tích khu vực lập quy hoạch, chỉ tiêu dự kiến về dân số, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, xã hội; nguyên tắc cơ bản về phân khu chức năng bảo đảm phù hợp về không gian kiến trúc, đấu nối hạ tầng kỹ thuật với quy hoạch chung đã được duyệt và các khu vực xung quanh.

Với quy hoạch chi tiết, vai trò của loại quy hoạch này là xác định giới hạn về chỉ tiêu sử dụng đất, quy mô dân số; nguyên tắc tổ chức không gian kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực lập quy hoạch sao cho phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đã được phê duyệt cũng như khu vực xung quanh.

Theo đó, các bản đồ được quy định tỷ lệ tương ứng tùy nhiệm vụ, chức năng cụ thể của từng đồ án.

Ví dụ, bản đồ quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương được thể hiện theo tỷ lệ 1/50000 hoặc 1/25000. Tỷ lệ bản đồ quy hoạch chung đối với thành phố thuộc tỉnh, thị xã là 1/25000 hoặc 1/10000. Bản đồ quy hoạch chung đối với thị trấn sẽ có tỷ lệ 1/10000 hoặc 1/5000.

Ý nghĩa của bản đồ quy hoạch đối với dự án bất động sản

Đối với các dự án bất động sản, các bản đồ quy hoạch có ý nghĩa rất quan trọng, không thể nói loại bản đồ quy hoạch nào quan trọng nhất. Nhà đầu tư thường sẽ căn cứ vào bản đồ quy hoạch để quyết định xuống tiền đầu tư hay không. Mỗi loại bản đồ quy hoạch giúp nhà đầu tư nắm bắt được các thông tin về dự án, cụ thể như sau:

Quy hoạch 1 5000 là gì năm 2024

Nhà đầu tư có thể nắm bắt được thông tin về các dự án bất động sản thông qua bản đồ quy hoạch. Ảnh minh họa

Bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/5000

Quy hoạch này thể hiện rõ các phân khu chức năng, các mốc giới phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông, khu dân cư, trường học, điện, cầu, cống, cây xanh, mặt nước.

Chính vì vậy, bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/5000 là cơ sở gốc để xác định mục tiêu phát triển, kêu gọi đầu tư, đồng thời là căn cứ để giải quyết nhiều vấn đề khác liên quan như giải phóng mặt bằng, di dân, đền bù giải tỏa...

Bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/2000

Bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phân chia và xác định chức năng sử dụng đất, mạng lưới công trình hạ tầng nhằm cụ thể hóa nội dung của quy hoạch chung đô thị.

Nếu đã có bản đồ quy hoạch 1/2.000 thì dự án bất động sản đó đã có phân khu chức năng sử dụng đất cũng như cơ sở hạ tầng. Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 nhằm xác định vị trí công trình kỹ thuật, ranh giới trên đất, liên quan chặt chẽ tới quyền sử dụng đất, do đó quy hoạch này có giá trị pháp lý cao, là căn cứ để giải quyết tranh tụng.

Bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/500

Bản đồ quy hoạch 1/500 giúp cụ thể hóa nội dung quy hoạch chung và quy hoạch phân khu. Bản đồ này quy hoạch tổng mặt bằng của các dự án đầu tư xây dựng, là cơ sở để định vị công trình, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình cũng như thực hiện xây dựng.

Vậy nên, khi đã có bản đồ quy hoạch 1/500 thì dự án bất động sản đó đã được xét duyệt xây dựng chi tiết. Đây chính là căn cứ để ra sổ. Nhà đầu tư vì thế có thể yên tâm rót tiền đầu tư dự án.

Với những thông tin tổng quan về quy hoạch 1/5000 mà Dothi.net trên đây, bạn đọc đã nắm rõ khái niệm bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/5000 là gì, có vai trò như thế nào đối với các dự án bất động sản. Hiểu về các loại quy hoạch nói chung và quy hoạch 1/5000 nói riêng rất quan trọng đối với việc thực hiện dự án, giao dịch bất động sản.

Hy vọng qua bài viết này, bạn đọc đã hiểu rõ hơn về quy hoạch 1/5000 để có thể áp dụng trong thực tiễn. Mặt khác, độc giả có thể tìm hiểu, cập nhật những kiến thức hữu ích về đầu tư, mua bán bất động sản tại đây.