Bài tập tự luận hệ thức lượng trong tam giác năm 2024

 • Information
 • AI Chat

Was this document helpful?

Subject: toán tự nghĩ

542 Documents

Students shared 542 documents in this course

Was this document helpful?

Bài tập tự luận hệ thức lượng trong tam giác năm 2024

BÀI TẬP TOÁN 10 Điện thoại: 0946798489

Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuong Trang 1

 1. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho góc nhọn

ñ

. Biểu thức

2 2

(sin cot ) (cos tan )

ñ ñ ñ ñ

  

bằng:

 1. 2. B.

2 2

tan cot

ñ ñ

. C. 1. D.

sin cos

ñ ñ

.

Lời giải

Chọn C

Câu 2. Cho góc nhọn

ñ

. Biểu thức

ø ù

tan tan 90

ñ ñ

 

bằng:

tan cot

ñ ñ

. B.

2

tan

ñ

. C. 1. D.

2 2

tan cot

ñ ñ

.

Lời giải

Chọn C

Câu 3. Cho tam giác

ABC

ˆ135B

. Khẳng định nào sau đây là đúng?

1

2

S ca

. B. 2

4

S ac

. C. 2

4

S bc. D. 2

4

S ca.

Lời giải

Diện tích tam giác

1

: .sin

2

ABC S ac B

2 1 2 2

ˆ135 sin sin135 . .

2 2 2 4

maø B B S ac ac

 

       

Chọn D

Câu 4. Cho tam giác

ABC

ˆ135B

. Khẳng định nào sau đây là đúng?

sin

a

RA

. B. 2

2

R b. C. 2

2

R c. D. 2

2

R a.

Lời giải

Theo định lí sin, ta có:

sin sin sin

a b c R

A B C

  

sin

a

RA

đúng

 1. 2

2

R b. Mà

2

sin 2

2 sin 2

2

b b

B R b

B

    

. Vậy B sai.

 1. 2

2

R c (Loại vì không có dữ kiện về góc

C

nên không thể tính R theo

C

.)

 1. 2

2

R a (Loại vì không có dữ kiện về góc A nên không thể tính R theo

a

.)

Chọn A

Câu 5. Cho tam giác

ABC

ˆ135B

. Khẳng định nào sau đây là đúng?

 1. 2 2 2

2a b c ab  

. B.

sin sin

b a

A B

.

 1. 2

sin 2

B

. D.

2 2 2

2 cos135b c a ca

  

.

Lời giải

 1. 2 2 2

2a b c ab   

(Loại)

Vì: Theo định lí

cos

ta có:

2 2 2

2a b c bc  

.

cos A

. Không đủ dữ kiện để suy ra

2 2 2

2a b c ab  

.

ÔN TẬP CHƯƠNG III. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

•|FanPage: Nguyễn Bảo Vương

 • Home
 • My Library
 • Ask AI