So sánh đạo đức và pháp luật lớp 10 năm 2024

Với giải Bài tập 3 trang 111 SBT Kinh tế Pháp Luật lớp 10 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 17: Pháp luật và đời sống giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Kinh tế Pháp luật 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Kinh tế Pháp luật lớp 10 Bài 17: Pháp luật và đời sống

Bài tập 3 trang 111 SBT Kinh tế Pháp luật 10: Hãy hoàn thiện bảng sau để phân biệt giữa đạo đức và pháp luật.

Đạo đức

Pháp luật

Nguồn gốc hình thành

Nội dung

Hình thức thể hiện

Phương thức tác động

Trả lời:

Đạo đức

Pháp luật

Nguồn gốc hình thành

Xuất phát từ bản chất con người

Do Nhà nước ban hành

Nội dung

Yếu tố tình cảm

Yếu tố lí trí

Yếu tố ý chí và hành động

Yếu tố xã hội

Tính quy phạm phổ biến

Tính bắt buộc chung

Tính xác định chặt chẽ về hình thức

Hình thức thể hiện

Chuẩn mực xã hội thành văn và chuẩn mực xã hội không thành văn

Các bộ luật, các văn bản pháp luật, quy phạm pháp luật

Phương thức tác động

Mang tính tự nguyện, các chuẩn mực đạo đức không được ghi thành văn bản pháp qui

Mang tính bắt buộc, điều chỉnh những hành vi liên quan đến chế độ xã hội, chế độ Nhà nước

Xem thêm lời giải sách bài tập KTPL 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Câu 1. Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự do...

Câu 2. Hệ thống quy tắc xử sự chung do Nhà nước xây dựng, ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước là nội dung của khái niệm nào dưới đây?...

Câu 3. Những quy tắc sử dụng chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội là nội dung đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?...

Câu 4. Đặc điểm nào dưới đây phân biệt sự khác nhau giữa pháp luật và các loại quy phạm xã hội khác?...

Câu 5. Nội dung văn bản quy phạm pháp luật đòi hỏi phải được diễn đạt...

Câu 6. Các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành phải phù hợp với...

Câu 7. Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò của Nhà nước trong quản lí xã hội bằng pháp luật?...

Câu 8. Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện, bảo vệ các quyền và...

Câu 9. Bạn A thắc mắc, không hiểu vì sao cả Hiến pháp và Luật Giáo dục đều quy định công dân có quyền và nghĩa vụ học...

Câu 10. Khoản 1 Điều 16 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định “Mọi người đều bình đẳng...

Bài tập 2 trang 110 SBT Kinh tế Pháp luật 10: Điền vào chỗ trống những từ thích hợp...

Bài tập 1 trang 111 SBT Kinh tế Pháp luật 10: Em hãy xác định các đặc điểm của pháp luật trong các quy định sau đây:...

Bài tập 2 trang 112 SBT Kinh tế Pháp luật 10: Em hãy sưu tầm 3-5 câu ca dao, tục ngữ, châm ngôn về đạo đức đã được...

Bài tập 3 trang 112 SBT Kinh tế Pháp luật 10: Tại xã phường hay thị trấn nơi em ở có tủ sách pháp luật không? Theo em, tủ sách...

Bài tập 4 trang 112 SBT Kinh tế Pháp luật 10: Em hãy hoàn thành bảng sau:...

Bài tập 5 trang 112 SBT Kinh tế Pháp luật 10: Em hãy bình luận nhanh câu “Quân pháp bất vị thần” và cho biết ý nghĩa của câu này trong đời sống...

Bài tập 6 trang 113 SBT Kinh tế Pháp luật 10: Hãy đọc trường hợp sau và trả lời câu hỏi...

Bài tập 1 trang 113 SBT Kinh tế Pháp luật 10: Em hãy tự đánh giá ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn giao thông...

Bài tập 2 trang 113 SBT Kinh tế Pháp luật 10: Hãy sưu tầm một câu chuyện vi phạm pháp luật của cá nhân, tổ chức. Tóm lược...

Xem thêm các bài giải SBT Kinh tế pháp luật lớp 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

SBT KTPL 10 Bài 16: Chính quyền địa phương

SBT KTPL 10 Bài 17: Pháp luật và đời sống

SBT KTPL 10 Bài 18: Hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật

SBT KTPL 10 Bài 19: Thực hiện pháp luật

SBT KTPL 10 Bài 20: Khái niệm, đặc điểm và vị trí của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam