Hướng dẫn số 04 về sinh con thứ 3 năm 2024

Ngày 22/3/2018, Ủy ban kiểm tra Trung ương ban hành Hướng dẫn số 04/HD-UBKTTW về thực hiện một số điều trong quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ chính trị quy định về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm.

Theo đó, những trường hợp Đảng viên sinh con thứ 3 không bị xem là vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, gồm có:

1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân;

2. Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

3. Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

5. Cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

6. Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ) sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ) sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

7. Trường hợp sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên) thì thôi không xem xét, xử lý kỷ luật./.

(Chinhphu.vn) – Ông Dương Thanh Tuấn là công chức đồng thời là đảng viên, có hộ khẩu ở tỉnh Kiên Giang, thuộc 21 tỉnh có mức sinh thấp theo Quyết định số 588/QĐ-TTg. Vừa qua, vợ ông Tuấn sinh con thứ 3. Ông Tuấn hỏi, ông có bị kỷ luật về đảng và xử phạt theo Nghị định số

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định thì trường hợp đảng viên là công chức sinh con thứ 3, nếu không thuộc trường hợp không vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình theo Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 22/3/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Quy định số 05-QĐi/TW ngày 28/8/2018 của Ban Bí thư thì sẽ bị xử lý kỷ luật về đảng theo Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên và Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Theo Điều 27 Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm: Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách…

Theo Điều 9 Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức: Áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội; quy định khác của pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức.

"Điều 2. Những trường hợp sinh con không bị coi là vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình

... 9. Trường hợp sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên)".

Theo quy định nêu trên thì đảng viên không vi phạm chính sách dân số tức không bị xem xét kỷ luật.

Tại Mục 8.1 Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương quy định:

"8. Vi phạm quy định chính sách dân số (Điều 52)

8.1. Vi phạm do nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe thai sản (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên) thì được xem xét giảm nhẹ mức kỷ luật".

Bà Lại hỏi, "giảm nhẹ mức kỷ luật" được hiểu là như thế nào khi theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 52 Quy định 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị, quy định đảng viên bị kỷ luật "khiển trách", nếu giảm nhẹ mức kỷ luật có phải hiểu là xem xét không kỷ luật đảng viên không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Tại Điều 52 Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đã quy định cụ thể về các hành vi vi phạm quy định về chính sách dân số và các hình thức kỷ luật đảng tương ứng. Cụ thể:

"1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

  1. Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hoá gia đình; tham gia các hoạt động xét nghiệm, chẩn đoán để xác định giới tính thai nhi trái quy định.
  1. Vi phạm chính sách dân số.

2. Trường hợp vi phạm đã kỷ luật theo Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

  1. Tuyên truyền, phổ biến hoặc ban hành văn bản có nội dung trái với chính sách dân số, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc.
  1. Gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm sinh thêm con ngoài giá thú hoặc trái quy định.

3. Trường hợp vi phạm Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ".

Do vậy, đề nghị bà Nguyễn Thị Lại căn cứ quy định của Đảng nêu trên và quy định của pháp luật về dân số, kế hoạch hóa gia đình để nghiên cứu.